Poulet

26 Produkte

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.59)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.59)

CHF 22.95

Cod. 12177

Stück: 4

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.39)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.39)

CHF 21.95

Cod. 12180

Stück: 4

625 g (Preis pro 100 g = CHF 3.50)

625 g (Preis pro 100 g = CHF 3.50)

CHF 21.90

Cod. 11367

Stück: 5-6

650 g (Preis pro 100 g = CHF 3.52)

650 g (Preis pro 100 g = CHF 3.52)

CHF 22.90

Cod. 11380

Stück: 7-9

900 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

900 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

CHF 27.90

Cod. 4870

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.69)

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.69)

CHF 16.95

Cod. 4828

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.58)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.58)

CHF 17.90

Cod. 11378

Stück: 2

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.39)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.39)

CHF 16.95

Cod. 11471

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.90)

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.90)

CHF 18.95

Cod. 4991

750 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)

750 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)

CHF 19.95

Cod. 1300

900 g (Preis pro 100 g = CHF 3.33)

900 g (Preis pro 100 g = CHF 3.33)

CHF 29.95

Cod. 4871

Stück: 6

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.19)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.19)

CHF 20.95

Cod. 10011

Stück: 3

1200 g (Preis pro 100 g = CHF 2.28)

1200 g (Preis pro 100 g = CHF 2.28)

CHF 27.40

Cod. 4834

Stück: 9-11

700 g (Preis pro 100 g = CHF 3.69)

700 g (Preis pro 100 g = CHF 3.69)

CHF 25.80

Cod. 4987