bofrost*free

22 Produkte

500 g (Preis pro 100 g = CHF 5.70)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 5.70)

CHF 28.50

Cod. 10012

Stück: 4

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

CHF 15.50

Cod. 10034

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

CHF 13.70

Cod. 10004

Stück: 6

1200ml (Preis pro L 16.63 CHF)

1200ml (Preis pro L 16.63 CHF)

CHF 19.95

Cod. 10102

Stück: 8

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

CHF 13.70

Cod. 10005

Stück: 6

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.06)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.06)

CHF 16.50

Cod. 10097

Stück: 2

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)

CHF 15.95

Cod. 10027

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.19)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.19)

CHF 20.95

Cod. 10011

Stück: 3

365 g (Preis pro 100 g = CHF 3.00)

365 g (Preis pro 100 g = CHF 3.00)

CHF 10.95

Cod. 10055

330 g (Preis pro 100 g = CHF 3.26)

330 g (Preis pro 100 g = CHF 3.26)

CHF 10.75

Cod. 10056

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.49)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.49)

CHF 9.95

Cod. 10093

425 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)

425 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)

CHF 11.30

Cod. 10091

Stück: 5

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

CHF 13.70

Cod. 10006

Stück: 6

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.48)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.48)

CHF 9.90

Cod. 10035