bofrost*free 14 Produkte

500 g (Preis pro 100 g = CHF 5.70)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 5.70)

CHF 28.50

Cod. 10012

Stück: 4

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

CHF 15.50

Cod. 10034

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.70)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.70)

CHF 13.60

Cod. 10042

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

CHF 13.70

Cod. 10004

Stück: 6

1200 ml (Preis pro 100 g = CHF 3.64)

1200 ml (Preis pro 100 g = CHF 3.64)

CHF 19.95

Cod. 10102

Stück: 8

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.19)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 4.19)

CHF 20.95

Cod. 10011

Stück: 3

330 g (Preis pro 100 g = CHF 3.26)

330 g (Preis pro 100 g = CHF 3.26)

CHF 10.75

Cod. 10056

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.49)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.49)

CHF 9.95

Cod. 10093

425 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)

425 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)

CHF 11.30

Cod. 10091

Stück: 5

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

480 g (Preis pro 100 g = CHF 2.85)

CHF 13.70

Cod. 10006

Stück: 6

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.48)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.48)

CHF 9.90

Cod. 10035

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.49)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 2.49)

CHF 9.95

Cod. 10036

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

CHF 15.50

Cod. 10002

Stück: 16

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.99)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.99)

CHF 19.95

Cod. 10010

Stück: 25