Veggie 8 Produkte

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.24)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.24)

CHF 17.95

Cod. 10523

Stück: 2

600 g (Preis pro 100 g = CHF 2.16)

600 g (Preis pro 100 g = CHF 2.16)

CHF 12.95

Cod. 10575

400 g (Preis pro 100 g = CHF 3.24)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 3.24)

CHF 12.95

Cod. 10571

Stück: 4

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.57)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.57)

CHF 12.60

Cod. 762

600 g (Preis pro 100 g = CHF 2.15)

600 g (Preis pro 100 g = CHF 2.15)

CHF 12.90

Cod. 699

750 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)

750 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)

CHF 14.95

Cod. 167

Stück: 20

720 g (Preis pro 100 g = CHF 2.63)

720 g (Preis pro 100 g = CHF 2.63)

CHF 18.95

Cod. 4742

Stück: 9

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.08)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.08)

CHF 15.40

Cod. 11496