Pasta 28 Produkte

600 g (Preis pro 100 g = CHF 1.65)

600 g (Preis pro 100 g = CHF 1.65)

CHF 9.90

Cod. 1177

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.24)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.24)

CHF 17.95

Cod. 10523

Stück: 2

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.95)

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.95)

CHF 19.50

Cod. 10720

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.10)

CHF 15.50

Cod. 10034

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.70)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.70)

CHF 13.60

Cod. 10042

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.06)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.06)

CHF 16.50

Cod. 10097

Stück: 2

500 g (Preis pro 100 g = CHF 2.79)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 2.79)

CHF 13.95

Cod. 1649

500 g (Preis pro 100 g = CHF 2.98)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 2.98)

CHF 14.90

Cod. 15297

400 g (Preis pro 100 g = CHF 3.74)

400 g (Preis pro 100 g = CHF 3.74)

CHF 14.95

Cod. 17189

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.18)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.18)

CHF 15.90

Cod. 1644

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)

CHF 15.95

Cod. 10039

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.19)

500 g (Preis pro 100 g = CHF 3.19)

CHF 15.95

Cod. 1648

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.19)

800 g (Preis pro 100 g = CHF 2.19)

CHF 17.50

Cod. 1638

750 g (Preis pro 100 g = CHF 2.53)

750 g (Preis pro 100 g = CHF 2.53)

CHF 18.95

Cod. 1630